Než začnete

PLÁNOVÁNÍ STŘEŠNÍCH OKEN

Před zakoupením střešních oken doporučujeme důkladně promyslet vnitřní a vnější konstrukci budovy a dále přihlédnout ke všem možnostem, které by zajistily v bytových prostorách prostřednictvím oken co nejvíce světla.

Denní světlo, tedy přirozené osvětlení je základní životní potřeba, jelikož každý člověk pozitivně reaguje na denní světlo. Budeme mít více energie, rychleji se učíme a sníží se naše náchylnost k onemocněním způsobeným stresem. Proto lze zajištění denního světla v podkrovních místnostech v co největší možné míře považovat v podstatě za investici do sebe.

 

Abychom zvýšili množství světla pronikajícího do interiéru prostřednictvím střešního okna na maximum, měli bychom důkladně promyslet následující faktory:

  • Rozměr střešního okna
  • Počet střešních oken
  • Umístění střešních oken
  • Tvar vnitřního ostění

PROSLUŇTE SVÉ PODKROVÍ

 

Stejná okenní plocha = Více denního světla

Okna větších rozměrů samozřejmě propouští více denního světla, avšak je dobré promyslet také možnost zabudování většího počtu oken menších rozměrů, kdy je všeobecně dosahováno lepšího konečného efektu (viz obrázky).

  •  Zabudováním jednoho střešního okna je cca. 46% plochy místnosti osvětleno denním světlem.
  • V případě dvou střešních oken, kdy je celková plocha stejná jako plocha okna uvedeného v předcházejícím případě, osvětluje denní světlo cca. 48% plochy stejné místnosti.
  • Čtyři okna, jejichž celková plocha je stejná, avšak umístění je rovnoměrnější, osvětlí denním světlem cca. 65% místnosti.

 

 

Správné ostění pro maximum světla

Použitím správného ostění získáte více světla v místnosti. Pokud je vnitřní ostění pod oknem svislé a nad oknem vodorovné, do místnosti proniká více světla. Správně zešikmené ostění zajistí větší vstup světla do místnosti.

 

VOLNÝ OBĚH VZDUCHU

 

Správné ostění zajisí volné proudění vzduchu.

Nespávně provedené ostění zadržuje teplý vzduch a může způsobit kondenzaci.Správně provedené ostění umožní cirkulaci teplého vzduchu okolo okna a v místnosti.

 

UPEVNĚNÍ KROKVE

 

Montáž střešních oken

Před zvolením rozměru střešního okna musíte brát zřetel vzdálenosti krokví a celkovou tesařskou konstrukci. Ve většině případů střešních konstrukcí lze střešní okna zabudovat, ale v některých případech bude nutné posouzení profesionálem. Pokud by nastal jakýkoli problém týkající se volby, který trám by bylo vhodné odříznout, požádejte před zahájením prací o radu odborníka.

 

VNĚJŠÍ ARCHITEKTURA

Vzhled budovy

Vedle otázky světla v interiéru a vnitřního provedení budovy je nutné brát na zřetel skutečnost, jaký estetický dojem budou mít střešní okna na celkovém vzhledu budovy. Prosím, zvažte umístění střešních oken ve vztahu ke stávajícím oknům budovy. Doporučujeme zvážit souvislosti mezi skutečnými požadavky na světlo pronikající do interiérů budovy a mezi vnějšími stavebními řešeními. Důkladné promyšlení těchto faktorů je nezbytně nutné k tomu, aby střešní okna poskytovala vnější elegantní dojem a aby splňovala všechny požadavky kladené v souvislosti s osvětlením interiérů.

Vždy doporučujeme použivání protisněhových zábran nad střešními okny, aby se předešlo poškození oplechování střešních oken.

 

ERGONOMIE

 

Mírnější sklon střechy: delší okno.

Aby střešní okno splňovalo vaše požadavky, musí být umístěno v odpovídající výšce a musí mít odpovídající rozměry. Volba střešního okna musí být realizována s přihlédnutím ke sklonu střechy.

V případě mírnějšího sklonu střechy musí být střešní okno delší, aby byl zajištěn stejný výhled jako v případě střechy s příkřejším sklonem. Všeobecné pravidlo tedy zní: "čím je sklon střechy menší, tím delší je střešní okno".

Kromě rozměru střešního okna se musí brát zřetel také na výšku, ve které bude okno zabudováno. Je velmi důležité, aby všichni obyvatelé domu měli zajištěn nerušený výhled z okna.

Neexistuje žádný "přesný" rozměr okna, ani "přesné" umístění okna. Okno musí být vždy umístěno v souladu s požadavky na pohodlí uživatelů a na funkčnost, a to se mění vždy v závislosti na okolnostech.

 

REGULACE SVĚTLA

 

Roleta: 61%

Markýza: 87%

Zatemňující rolety: 100%

Vyloučení světla

Vyloučení tepla

Před zakoupením zastiňujícího doplňku je nutné důkladně zvážit, za jakým účelem jej potřebujete, aby bylo možné zvolit odpovídající typ rolety pro uspokojení daných požadavků. Na obrázku je dobře viditelný účinek jednotlivých rolet na omezení světla a tepla.

 

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE MONTÁŽE

Při montáži je nutné používat odpovídající ochranné prostředky. Montáž střešních oken lze za běžných okolností provádět z interiéru budovy, a proto není nutné používat lešení. Současně však, stejně jako v případě každé jiné stavební práce, i tady existuje nebezpečí pádu nářadí či jiných předmětů ze střechy (kladívko, střešní tašky, apod.). Proto doporučujeme, abyste nikdy nenechávali na střeše žádné předměty, pracovní prostor musí být v případě nebezpečí uzavřen za účelem snížení možného ohrožení.

Při řezání střešních materiálů či střešních tašek doporučujeme používat ochrannou masku a ochranné brýle. Kromě toho dále doporučujeme během montáže okenního rámu používat i dočasnou podpěrnou lať.